Datum uitspraak: 04-09-2015
Nummer uitspraak: 106743
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De werknemer heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Die neemt de klacht niet in behandeling omdat deze niet onder de klachtenregeling valt. De werknemer meent dat de werkgever een te beperkte definitie van een klacht hanteert en stelt dit ter discussie.

Uitspraak Commissie:
De werkgever heeft in de "Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen medewerkers" artikel 10.1 lid 4 cao mbo niet juist toegepast.

Toelichting:
Artikel 10.1 lid 4 cao mbo schrijft voor dat in de klachtenregeling ten minste aandacht wordt besteed aan seksuele intimidatie, geweld, rassendiscriminatie en andere vormen van discriminatie, agressie en geweld gedurende de werktijd of in verband met de arbeid.
De klachtenregeling van de school beperkt de ongewenste omgangsvorm waarover geklaagd kan worden tot: een handeling, gedraging of feitelijkheid die een ander kwetst of redelijkerwijze kan kwetsen en die verband houdt met persoonlijke kenmerken van de klager en van zodanige aard is dat het de waardigheid en/of lichamelijke integriteit van de ander aantast.
De cao mbo stelt deze eisen niet. Hierdoor kan het gebeuren dat klachten die wel onder de werking van artikel 10.1 lid 4 cao mbo vallen, niet vallen onder de werking van de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen voor medewerkers, zoals bijvoorbeeld ingeval van "mobbing".

Trefwoorden: