Datum uitspraak: 10-05-2016
Nummer uitspraak: 107152 - 16.02
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag heeft de lessentabel voor het schooljaar 2016-2017 ter advisering voorgelegd aan de MR. In geschil is of de vaststelling van de lessentabel is aan te merken als de vaststelling van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling, waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, of als de vaststelling van het lesrooster, waarvoor adviesrecht geldt.

Uitspraak van de Commissie
Partrijen hebben voldoende concreet belang bij het verzoek aan de Commissie. De lessentabel is onderdeel van de medezeggenschapsaangelegenheid 'schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling' ten aanzien waarvan de MR instemmingsrecht heeft.

Toelichting
Het interpretatiegeschil is ontstaan naar aanleiding van het feit dat het bevoegd gezag de lessentabel voor het schooljaar 2016-2017 ter advisering in plaats van ter instemming aan de MR had voorgelegd. Maar partijen waren het wel eens geworden over de vaststelling van de lessentabel 2016-2017. Toch oordeelt de Commissie het verzoek van partijen ontvankelijk. De lessentabel aan deze school wordt immers jaarlijks vastgesteld. Gelet op het cyclische karakter van de lessentabel hebben partijen thans voldoende concreet belang hebben bij een uitspraak van de Commissie zodat het besluitvormingsproces rond de volgende lessentabel niet hoeft te worden verstoord en vertraagd door een nieuw interpretatiegeschil. Het schoolplan bevat onder meer een beschrijving van het onderwijskundig beleid. Keuzes ten aanzien van de leerstof omvatten niet alleen de inhoud van het curriculum. Ook uit de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden en uit de verdeling van de leerstof per vak per afdeling en per schooljaar, komt het onderwijsbeleid van de school tot uitdrukking. De lessentabel vormt daarom mede de vertaling van de onderwijskundige visie op de inrichting van het onderwijs op de school en maakt daarom deel uit van de medezeggenschapsaangelegenheid 'schoolplan, dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling'.

Trefwoorden: