Datum uitspraak: 15-02-2016
Nummer uitspraak: 107142
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een voormalig werknemer klaagt erover dat het schoolbestuur een declaratie wegens juridische bijstand niet wil vergoeden.

Oordeel
De Voorzitter verklaart het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
Ex-werknemers staan niet genoemd in de onderwijswetgeving en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) als personen die een klacht kunnen indienen. De LKC zal hun klacht niet in behandeling nemen, tenzij er bijzondere belangen zijn gelegen in de doelstellingen van het klachtrecht, namelijk de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. 
Als een klacht voornamelijk betrekking heeft op rechtspositionele aangelegenheden en niet op bejegening of kwesties die direct het onderwijs raken, is er voor de LKC geen taak weggelegd. Voor geschillen over kostenvergoedingen en aansprakelijkheid is de civiele rechter de geëigende instantie. De klacht over een afspraak over vergoeding van kosten, behoort dus niet tot het werkterrein van de LKC en is daarom kennelijk niet-ontvankelijk.