Datum uitspraak: 30-01-2017
Nummer uitspraak: 107490
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is in het kader van een psychiatrisch gezinstraject geplaatst op een school voor speciaal onderwijs. De school hoort bij de instelling waar het gezin verblijft. Daarvoor zat de leerling in het regulier basisonderwijs. 
Na afloop van het traject vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring-so (tlv-so) aan. Het samenwerkingsverband besluit een tlv-sbo af te geven. 

Advies van de Commissie
De bestreden toelaatbaarheidsverklaring kan niet in stand blijven. 

Toelichting
Duidelijk is dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Zij heeft op meerdere gebieden een leerachterstand en er zijn zorgen over haar sociaal-emotioneel functioneren. Die enkele vaststelling betekent niet automatisch dat er sprake is van handelingsverlegenheid binnen het reguliere basisonderwijs. Niet gebleken is dat er in de periode voor het gezinstraject signalen van handelingsverlegenheid vanuit het regulier onderwijs zijn geweest. 
De problematiek was ten tijde van de plaatsing op de so-school feitelijk niet anders dan kort daarvoor in het regulier onderwijs. 
Verweerder heeft onvoldoende in kaart gebracht dat er sprake is van handelingsverlegenheid binnen het regulier onderwijs.