Datum uitspraak: 05-07-2017
Nummer uitspraak: 107643 - 17.04
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De nevenvestiging kent een opheffingsnorm van minder dan 23 leerlingen. Als het leerlingenaantal hieronder zakt, wenst het bevoegd gezag over te gaan tot sluiting van de nevenvestiging en vraagt de MR om advies. De MR adviseert negatief.

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag heeft bij het niet volgen van het advies van de MR bij afweging van de betrokken belangen, niet in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen om de nevenvestiging te sluiten. 

Toelichting
Op 26 oktober 2016 heeft het bevoegd gezag een informatiebijeenkomst gehouden voor de ouders van de school. Toen heeft het bevoegd gezag aangegeven dat het het voorgenomen besluit had om de school te sluiten. Dit voornemen heeft de bestuurder nog eens herhaald in haar brief van 10 november 2016 aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de nevenvestiging.     
Door zijn voornemen tot opheffing van de nevenlocatie al te delen met de ouders van de school voordat hierover overleg met de MR was opgestart, heeft het bevoegd gezag gehandeld in strijd met artikel 17 aanhef en onder a Wms. De opheffing van (een deel van) de school is zó ingrijpend dat het op de weg van het bevoegd gezag lag om de MR daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij te betrekken. Dat is niet gebeurd.   

Trefwoorden: