Datum uitspraak: 17-02-2016
Nummer uitspraak: 107067
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling van een reguliere eerste klas vmbo-t/havo, is vanwege gedragsproblemen geplaatst op een OPDC, niveau vmbo-t. Voor de duur van het verblijf op het OPDC is een opp opgesteld. Aan het eind van het verblijf adviseert het OPDC vso.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond

Toelichting
Uit een opp moet blijken wanneer het is vastgesteld, wanneer het is bijgesteld en welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Dat is hier niet duidelijk. Bij plaatsing op een bovenschoolse voorziening blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk voor het opp en moet het regie voeren. Dat is niet gebeurd. De vo-school heeft met de ouders twee gesprekken gevoerd. Maar deze gingen niet over het opp, maar over de noodzaak van speciaal onderwijs voor de leerling, de verhuizing naar Almere en de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. Over het opp is daarom ten onrechte geen op overeenstemming gericht overleg gevoerd voordat het is vastgesteld.