Datum uitspraak: 30-04-2015
Nummer uitspraak: 106682
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Na een intakegesprek meldt de school mondeling dat inschrijving niet mogelijk is omdat het schoolprofiel inschrijving van leerlingen met ODD uitsluit. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. Het categoraal uitsluiten van leerlingen verdraagt zich niet met de uitgangspunten van passend onderwijs. De Commissie adviseert het schoolbestuur het verzoek om toelating overeenkomstig de wettelijke bepalingen in behandeling te nemen. Zij beveelt aan het ondersteuningsprofiel van de school in lijn te brengen met de uitgangspunten van passend onderwijs.

Toelichting
Op driejarige leeftijd is bij de leerling ADD en ODD vastgesteld. Zij maakt de laatste jaren van het sbo een zodanige ontwikkeling door dat haar vo-advies luidde: regulier vmbo (gl-tl) met lwoo. De ervaring van de ontvangende vo-school, die groen-onderwijs verzorgt, is dat leerlingen met ODD de structuur van het onderwijs er als onveilig ervaren. Daarom heeft de vo-school in het schoolondersteuningsprofiel inschrijving van deze categorie leerlingen uitgesloten. Bij passend onderwijs zijn niet langer de beperkingen van de leerling leidend maar gelden de mogelijkheden van de leerling als uitgangspunt voor zijn begeleiding. Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling zal duidelijk maken welke begeleiding nodig is en of de school deze al dan niet met middelen vanuit het samenwerkingsverband kan bieden. Aan deze onderzoeksplicht heeft verweerder niet voldaan.