Datum uitspraak: 18-03-2015
Nummer uitspraak: 106543
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling wordt na verblijf in het buitenland geplaatst in een schakelklas, ter voorbereiding op instroom in het regulier onderwijs.  Na enkele maanden doet de leerling een test op verzoek van school met als onderdeel psychodiagnostisch onderzoek. Dit was niet verteld aan de ouders. Daarbij lijkt sprake te zijn van pestproblematiek wat ook niet met ouders is gedeeld. Als, nadat de uitslag van het onderzoek bekend wordt, de vader zegt dat hij niet meewerkt aan het uitvoeren van de aanbevelingen uit het rapport volgt een AMK-melding. Klagers vinden ook dat de school onvoldoende onderwijskundige begeleiding heeft geboden waardoor de leerling te lang in de schakelklas heeft gezeten.

Advies Commissie
De school heeft niet goed met klagers gecommuniceerd en er was onvoldoende reden voor de AMK-melding. De klacht is voor deze onderdelen gegrond en voor het overige ongegrond.

Toelichting
Klagers zijn er niet van op de hoogte gesteld dat de mentorcontacten zouden worden overgenomen door de zorgcoördinator. Ook is op verschillende belangrijke momenten verzuimd klagers te informeren, bijvoorbeeld over het afnemen van het psychodiagnostisch onderzoek, over het invullen van een vragenlijst alsmede over wie deze had ingevuld en over de redenen om te komen tot het onderzoek. De AMK-melding is gedaan na een telefonisch overleg tussen de zorgcoördinator en klager. Dit kon onvoldoende basis vormen voor deze melding. Nader overleg met klager was passend geweest en bovendien had een en ander intern afgestemd moeten worden, wat niet is gebeurd. Voorts heeft de school aandacht besteed aan het pesten van de leerling. De school heeft niet ontkend dat gepest werd. De begeleiding van de leerling is niet onvoldoende gebleken. Hij is binnen een redelijke termijn overgestapt naar het regulier onderwijs.