Datum uitspraak: 22-09-2015
Nummer uitspraak: 106841
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Twee leerlingen zijn na aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Na een half jaar krijgen de ouders bericht dat er twee plekken voor de kinderen beschikbaar komen. De school weigert de kinderen toe te laten omdat zij niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van beide kinderen. 
De school heeft tijdens de mondelinge behandeling van het geschil de voltallige Commissie gewraakt. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om een adequaat onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de twee leerlingen te doen en een nieuw besluit te nemen. 
Wrakingsverzoek is afgewezen. 

Toelichting
De school mocht uit de informatie die bij de aanmelding is verstrekt, afleiden dat beide leerlingen ondersteuning nodig hebben. Welke ondersteuning en of de ondersteuning uit de basisondersteuning of extra ondersteuning zou moeten worden gegeven, moest nog verder worden beoordeeld. De school heeft echter geconcludeerd dat beide leerlingen milde en/of intensieve ondersteuning nodig hebben. Onduidelijk is op grond waarvan de school tot deze conclusie is gekomen. Niet gebleken is dat met de ouders is gesproken over de ondersteuningsbehoefte van de kinderen. Ook is niet voldaan aan de verplichting dat wanneer leerlingen worden geweigerd, in overleg met de ouders een andere school wordt gevonden die wel kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. 
Het wrakingsverzoek is afgewezen omdat uit het gebruikelijke onderzoek van de Commissie tijdens de zitting naar de bevoegdheid, ontvankelijkheid en inhoud van het geschil, geen vooringenomenheid ten aanzien van een van de partijen kan worden afgeleid. Ook verder is niet van enige partijdigheid gebleken.