Datum uitspraak: 10-03-2016
Nummer uitspraak: 106926
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met Down syndroom zit vanaf groep één op school. Klagers klagen dat nu de leerling in groep 6 zit het pgb steeds meer besteed wordt aan pedagogische en didactische begeleiding op school in plaats van voor ondersteuning bij dagelijkse levensbehoeften. Daarnaast klagen zij erover dat de school geen inzicht wil geven in de besteding van de gelden uit de lgf.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school is niet verantwoordelijk voor het bieden van de ondersteuning die in het dagelijks leven noodzakelijk is. Het pgb is niet ingezet voor didactische begeleiding, deze begeleiding is geboden door de remedial teacher. Het is daarnaast niet gebleken dat door de persoonlijk begeleider die op basis van het pgb in de klas aanwezig was, pedagogische begeleiding is gegeven die door de school had moeten worden gegeven. Over de inzet van het pgb heeft school regelmatig met klagers gesproken. Ook is niet gebleken dat de school tekort is geschoten in de pedagogische begeleiding van de leerling. De Commissie kan niet beoordelen of pgb-gelden op dit punt juist zijn ingezet.
Zowel vóór als na de invoering van passend onderwijs is geen sprake van een gedetailleerde financiële verantwoordingsplicht van school tegenover ouders ter zake van de besteding van de lgf.