Datum uitspraak: 12-08-2015
Nummer uitspraak: 106816
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De reguliere basisschool heeft het advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning gegeven. De vmbo school waar de leerling is aangemeld, weigert hem toe te laten omdat zij meent de intensieve begeleiding die de leerling nodig heeft in de reguliere lessen niet te kunnen bieden.

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond omdat de precieze ondersteuningsbehoefte niet is vastgesteld. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om een nieuwe beslissing over de toelating te nemen.

Toelichting
Verweerder mocht uit de informatie die bij de aanmelding is verstrekt, afleiden dat de leerling ondersteuning nodig heeft, maar welke ondersteuning en de mate waarin hij deze ondersteuning nodig heeft, kon verweerder op dat moment nog niet bepalen. De school had de precieze ondersteuningsbehoefte van de leerling moeten vaststellen. Dat is niet gebeurd.
Er was een aanbod van een andere school om de leerling toe te laten. Omdat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de vraag of de school van aanmelding in de extra ondersteuningsbehoefte kan voorzien, kon de school niet beoordelen of het aanbod van de andere school een passend aanbod was. Zolang dit niet vaststaat, ontslaat het aanbod van de andere school de school van aanmelding niet van haar zorgplicht.