Datum uitspraak: 18-07-2017
Nummer uitspraak: 107756 - 17.06
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag kampt al jaren met een teruglopend leerlingenaantal. Er is met instemming van de GMR een procesplan opgesteld, met daarin onder meer scenario's voor de toekomst van de kleinere scholen van het bevoegd gezag. Eén van de scenario's is sluiting van de school van deze MR. Het bevoegd gezag heeft in afwijking van het advies van de MR besloten de school einde schooljaar te sluiten. De MR legt een adviesgeschil voor en verzoekt de LCG WMS om het bevoegd gezag op te dragen om de school nog een schooljaar in stand te houden om een overgang naar de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen mogelijk te maken.

Uitspraak van de Commissie
Het bevoegd gezag heeft bij het niet volgen van het advies van de MR bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen. Het verzoek om het bevoegd gezag op te dragen de school nog een jaar open te houden wordt afgewezen.

Toelichting
Het scenario van sluiting van de school was al onderdeel van algemeen, door de GMR geaccordeerd richtinggevend en kaderstellend beleid met betrekking tot de instandhouding van de kleinere scholen van het bevoegd gezag. De reikwijdte van het afzonderlijke MR-traject was daarom beperkter.
Het bevoegd gezag heeft ruimte geboden voor alternatieven en er zijn geen aanwijzingen dat het bevoegd gezag op welke wijze dan ook voornemens is geweest om een onomkeerbare situatie te creëren.
Het vastgelegde beleid laat binnen de kaders van de geschilprocedure onvoldoende ruimte voor aanvullende discussie. 
Omdat het ministerie van OCW heeft aangegeven dat er voorlopig geen andere scholen tot het experiment Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) zullen toetreden ligt een overgang voorlopig niet in de lijn der verwachting. Daarom wordt  het verzoek om het bevoegd gezag op te dragen de school nog een jaar open te houden, niet ingewilligd.

Trefwoorden: