Datum uitspraak: 02-07-2015
Nummer uitspraak: 106794 -15.07
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De directeur van een basisschool vertrekt. Het bevoegd gezag wil een nieuwe directiestructuur op de school invoeren en neemt in afwachting van definitieve besluitvorming het besluit tijdelijk te voorzien in de waarneming van de directiefunctie. De MR en de PMR leggen over deze kwestie een aantal interpretatiegeschillen voor aan de LCG WMS.

Uitspraak Commissie
Een besluit te voorzien in de tijdelijke waarneming van de directiefunctie betreft de 'aanstelling van de schoolleiding' en de 'vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding' waarvoor de MR adviesrecht heeft. Daarnaast gaat het om een besluit met betrekking tot de 'vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie' en de 'vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen' waarvoor de PMR instemmingsrecht heeft.

Toelichting.
De waarneming van de directiefunctie geldt voor acht maanden en zal naar alle waarschijnlijkheid nog langer duren. Naast de waarnemer is een ondersteuner benoemd die ook directietaken gaat vervullen. Daarmee is sprake van een besluit met betrekking tot de aanstelling van de schoolleiding en is ook sprake van een wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding waarvoor de MR adviesrecht heeft.
Uit het feit dat de functie van adjunct-directeur is geschrapt terwijl het bevoegd gezag voor de bekostiging van de tijdelijke waarneming van de directiefunctie een extra bedrag van € 40.000,- aan de school heeft verstrekt valt af te leiden dat een wijziging van de directieformatie heeft plaatsgevonden. Dat de situatie tijdelijk is, maakt dit niet anders. Daarnaast heeft het bevoegd gezag erkend dat de tijdelijke waarneming van de directiefunctie gevolgen heeft voor de taakverdeling binnen het personeel. Gelet op de lange duur van de wijziging en de gevolgen is de wijziging van zodanig belang dat deze op genoemde gronden ter instemming voorgelegd moet worden aan de PMR.

Trefwoorden: