Datum uitspraak: 13-11-2017
Nummer uitspraak: 107880
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling krijgt na onderzoek en diagnose in 2013 het advies speciaal basisonderwijs (sbo). Zijn ouders wensen dat hij regulier onderwijs blijft volgen en de school stemt daarmee in. Maar in 2017, groep 6, is de achterstand op verschillende deelgebieden zo groot dat een toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend. Tegen het verwijderingsbesluit dat daarop volgt, maken de ouders bezwaar en vragen in kort geding daarover een oordeel. Ook dienen zij bij de Commissie een verzoekschrift in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Met de voorzieningenrechter is het ook de Commissie duidelijk dat de school van verweerder niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling heeft grote achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied en een leerachterstand van ruim twee jaar. Het stelsel van passend onderwijs verplicht er niet toe dat een arrangement of onderwijsfaciliteit uitputtend wordt gebruikt. Gedurende het onderwijsproces moet steeds worden afgewogen of de inzet van begeleiding voldoende effectief tot steun is van de leerling. Verder moet steeds worden afgewogen of de geboden ondersteuning, mede gezien het ondersteuningsprofiel, in redelijkheid van de school kan worden verlangd.