Datum uitspraak: 14-10-2015
Nummer uitspraak: 106941
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school heeft een leerling niet bevorderd naar de derde klas van de havo maar hem verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het samenwerkingsverband heeft op verzoek van het schoolbestuur een toelaatbaarheidsverklaring voor het vso afgegeven. De moeder van de leerling meent dat haar zoon met de juiste begeleiding in het regulier voortgezet onderwijs kan blijven. 

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond omdat geen ontwikkelingsperspectief is opgesteld.

Toelichting
Het bestreden besluit wordt door de Commissie op één lijn gesteld met een (voornemen tot) verwijdering. Bij verwijdering van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, waar bij deze leerling sprake van was, moet deugdelijk onderzoek zijn gedaan naar zijn ontwikkelingsperspectief en naar de begeleidingsmogelijkheden die er nog voor de school zijn. Er was geen ontwikkelingsperspectief opgesteld. Wel was er een startdocument opgesteld, maar dat voldoet niet aan de eisen die aan een ontwikkelingsperspectief worden gesteld. Doordat een ontwikkelingsperspectief ontbreekt, is er geen zicht op de concrete ondersteuning die de leerling is geboden en tot welke resultaten dit heeft geleid. Er is niet voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de zorgplicht.