Datum uitspraak: 24-07-2015
Nummer uitspraak: 106807
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling uit groep 8 is overeenkomstig het schooladvies aangemeld bij het vmbo. Uit de bij aanmelding verstrekte gegevens blijkt dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, maar niet wat de aard en omvang daarvan is. De ouders weigeren de door de school nader gevraagde informatie te geven. Daarop weigert het schoolbestuur de leerling in te schrijven.

Advies Commissie
Het verzoek is ongegrond.

Toelichting
Om de ondersteuningsbehoefte van een leerling vast te stellen, mag een school aan de ouders vragen informatie te overleggen over handicaps of beperkingen in de onderwijsparticipatie van de leerling. De recente informatie die de school opvroeg over de leerlinggebonden financiering en ambulante begeleiding, kan relevant zijn voor de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De ouders hebben onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de opgevraagde informatie niet (langer) relevant zou zijn en mocht worden geweigerd. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid geconcludeerd dat het over onvoldoende informatie beschikte om de ondersteuningsbehoefte van de leerling vast te stellen. Vanwege het gebrek aan inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan van het schoolbestuur niet worden verwacht dat het een andere school voor de leerling zal vinden.