Datum uitspraak: 22-05-2017
Nummer uitspraak: 107619
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een vso-school (cluster 4) is niet meer in staat de leerling de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft. Volgens de school heeft de leerling een intensievere vorm van onderwijs in combinatie met behandeling nodig. Daarom neemt de school een voornemen tot verwijdering van de leerling. De moeder vraagt de Commissie om een oordeel, ook over het ontwikkelingsperspectief dat de school heeft opgesteld. 

Advies van de Commissie
Het verzoek over de voorgenomen verwijdering is ongegrond.
Het verzoek over het ontwikkelingsperspectief is gegrond. 

Toelichting
Ondanks de ingezette ondersteuning en de kleinschalige gestructureerde vso-setting bleef de leerling zich grensoverschrijdend gedragen. Er vond onder meer een aantal ernstige incidenten plaats en de leerling kwam niet tot leren. Ook de geboden een-op-een-begeleiding had onvoldoende resultaat. De school kon zelf of via externen geen intensiever zorgarrangement aanbieden. Het voorgenomen verwijderingsbesluit is daarom redelijk. De school moet nog wel zorgdragen voor een passende onderwijsplek waar het onderwijs kan worden gecombineerd met behandeling. Dit moet voortvarend worden opgepakt nu de leerling al een jaar lang buiten de klas onderwijs krijgt.    
Het overleg over het ontwikkelingsperspectief is onvoldoende geweest, omdat het ontwikkelingsperspectief al na één overleg zonder overeenstemming is vastgesteld.