Datum uitspraak: 28-11-2016
Nummer uitspraak: 107299
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een broer en zus zijn halverwege het schooljaar gestart op de basisschool. In het daarop volgende schooljaar heeft de directeur telefonisch informatie verstrekt aan jeugdbescherming. De moeder van de kinderen klaagt erover dat de directeur haar in dat gesprek heeft afgeschilderd als een slechte moeder. Klaagster heeft daarna beledigende e-mails gestuurd aan de directeur. Dit deed het schoolbestuur besluiten een voornemen tot verwijdering van de leerlingen kenbaar te maken. De moeder heeft de leerlingen vervolgens ingeschreven op een andere school. Klaagster klaagt over de verwijdering en over het verstrekken van onjuiste informatie aan jeugdbescherming.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
Het is niet gebleken dat de directeur onjuiste informatie heeft verstrekt aan jeugdbescherming en daarmee haar positie heeft misbruikt.
Het schoolbestuur heeft benoemd dat het voortzetten van de relatie tussen school en klaagster problemen geeft vanwege het gebrek aan vertrouwen bij klaagster in de directeur. In het verslag van het gesprek van het schoolbestuur met klaagster staat behalve deze constatering ook dat de kinderen op zoek moeten naar een andere school als klaagster haar klacht doorzet. Dit had niet zo opgenomen mogen worden, omdat de weg naar de klachtencommissie altijd open moet staan en in beginsel het indienen of handhaven van een klacht geen reden mag zijn om maatregelen tegen een klager te nemen. In de context van het verslag is dit echter niet als een dreigement te zien. In het gesprek lag het accent op de problemen in de communicatie en de vertrouwensbreuk centraal.
De verhouding tussen klaagster enerzijds en de school en de directeur anderzijds is in de loop van de afgelopen schooljaren door een lange rij van incidenten ernstig verstoord geraakt. Klaagster had een groot aandeel in het ontstaan van deze incidenten. Er was een onhoudbare situatie. Het was in het belang van de kinderen om de situatie te doorbreken, omdat zij in toenemende mate werden meegetrokken in het conflict van klaagster met de school. Het  gedrag van klaagster heeft voldoende aanleiding gegeven om in redelijkheid tot een besluit tot verwijdering te komen.