Datum uitspraak: 28-09-2015
Nummer uitspraak: 106975
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
De basisschool voor speciaal onderwijs heeft voor een leerling met ADHD als schooladvies gegeven: VMBO-kader binnen cluster IV. De moeder meldt de leerling aan bij een school voor regulier voortgezet onderwijs. De school baseert zich op het schooladvies en wijst de leerling af, omdat de school niet kan voorzien in de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Advies Commissie:
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het bevoegd gezag om te onderzoeken of de leerling, met extra ondersteuning vanuit de school en het samenwerkingsverband, toegelaten kan worden tot de school.

Toelichting:
De weigering om de leerling toe te laten tot de reguliere school voor voortgezet onderwijs mag niet alleen gebaseerd zijn op een advies voor cluster IV. Ook dan moet eerst te worden onderzocht of de school kan voorzien in de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling. De school heeft de leerling, zonder extra ondersteuning, laten deelnemen aan een proefweek. Dit is geen goede manier om de ondersteuningsmogelijkheden van de school te onderzoeken. De school heeft onvoldoende onderzocht of de leerling, met extra ondersteuning vanuit de school en het samenwerkingsverband, toegelaten kan worden. De school heeft na de afwijzing ook onvoldoende overlegd met de moeder over andere scholen voor voortgezet onderwijs, die gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling passend zouden kunnen zijn.