Datum uitspraak: 23-10-2017
Nummer uitspraak: 107780
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer neemt jarenlang een aantal weken verlof op aan het begin van het studiejaar. De werkgever weigert dit nu. De werknemer is het hier niet mee eens. 

Uitspraak van de Commissie
De werkgever heeft de artikelen 8.1 lid 5 cao mbo en 3 lid 3 Bijlage I cao mbo niet juist toegepast. 

Toelichting
Het geschil betreft niet de vaststelling van de jaartaak (artikel 3.2 lid 5 cao mbo) maar de toekenning van verlof (artikel 8.1 lid 5 cao mbo). De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Daarbij geldt dat de werknemer die betrokken is bij het primaire proces en die benoemd is in een functie met carrièrepatroon 9 of hoger zijn vakantiedagen opneemt in periodes waarin voor hem geen directe onderwijstaken zijn ingeroosterd.  
De werknemer heeft geen (directe) onderwijstaken. Daarom kon de werkgever de weigering om betaald verlof te verlenen niet baseren op de betrokkenheid van de werknemer bij het primaire proces. Van strijd met het organisatorisch belang is niet gebleken; de werkgever heeft niet onderbouwd waarom de afwezigheid, die voorheen geen probleem opleverde, nu wel een continuïteits- en/of kwaliteitsprobleem zou opleveren.

Trefwoorden: