Datum uitspraak: 20-05-2015
Nummer uitspraak: 106570
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een ouderpaar klaagt erover dat de school op valse gronden een AMK-melding heeft gedaan over hun dochters en daarbij het AMK onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Ook klagen zij erover dat de directeur ten onrechte verlof heeft geweigerd en zowel klagers als de leerplichtambtenaar daaromtrent onvolledig heeft geïnformeerd. Ook heeft de directeur volgens klagers onprofessioneel gedrag vertoond door op de afscheidsavond van groep 8 klagers en hun dochters onaangekondigd thuis te bezoeken. 

Advies Commissie
De klacht is ongegrond. De Commissie adviseert het bevoegd gezag wel om bij de weigering van verlof buiten schoolvakanties bij ouders die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, te verifiëren of zij voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van bezwaar en beroep. 

Toelichting
De school kan een AMK-melding doen als zij zorgen heeft over de situatie van een leerling. Het enkele feit dat een school een melding doet is in beginsel niet klachtwaardig, tenzij op voorhand evident is dat er niets aan de hand is. Het is niet onbegrijpelijk dat de school zorgen had over de kinderen. Niet gebleken is dat de school het AMK onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd. Ook is niet gebleken dat de directeur op onjuiste gronden of anderszins onzorgvuldige wijze het verlof heeft geweigerd. Vanwege de taalbarrière had de directeur de ouders mogelijk meer kunnen informeren over de procedure en de mogelijkheden van de leerplichtambtenaar. Daarover doet de Commissie een aanbeveling. Het is begrijpelijk dat de ouders zich overvallen voelden toen de directeur onaangekondigd voor de deur stond. Dat hij de ouders hierbij onheus en/of onprofessioneel heeft bejegend, is niet gebleken. Het feit dat hij onaangekondigd voor de deur stond kwalificeert de Commissie niet als onprofessioneel.