Datum uitspraak: 02-06-2015
Nummer uitspraak: 106652
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders hebben signalen dat hun zoon wordt gepest. Volgens hen neemt de school hun zorgen niet serieus. De emoties tussen ouders en school lopen hoog op. Volgens klaagster intimideert de directeur haar. Uiteindelijk loopt de zaak zo hoog op dat de zoon van klagers wordt verwijderd.

Advies Commissie
De school heeft de zorgen over pesten serieus genomen en adequaat actie ondernomen. Dit klachtonderdeel is ongegrond. De directeur heeft niet de-escalerend opgetreden. In zoverre is de klacht gegrond. Het schoolbestuur heeft onzorgvuldig gehandeld in de zienswijzeprocedure en de bezwaarprocedure. De klacht hierover is gegrond.

Toelichting
Van de twee door klagers genoemde voorvallen kan niet worden vastgesteld dat ze zijn gebeurd of dat er sprake was van pesten. Voor het overige heeft de school regelmatig de groep geobserveerd en begeleid. Het is niet komen vast te staan dat de school afspraken over begeleiding niet is nagekomen. De directeur heeft niet handig geopereerd door klaagster fysiek te beletten de school te verlaten. Verder is er onduidelijk gecommuniceerd over het school- of lokaalverbod van klaagster. Ten slotte had hij klaagster en haar zoon de toegang voor een naschoolse activiteit niet moeten beletten. Het schoolbestuur heeft klaagster na het horen van de zienswijze op de voorgenomen verwijdering meteen de definitieve verwijderingsbeslissing overhandigd. Klagers is ten onrechte de hoop gegeven dat het horen nog invloed kon hebben op de beslissing. Ook ontbrak de motivering in de beslissing op bezwaar.