Datum uitspraak: 20-04-2016
Nummer uitspraak: 107071
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klager klaagt er onder andere over dat de school onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar het voorval dat geleid heeft tot schorsing van zijn zoon, en dat in het formulier van overdracht van vo-school naar vo-school (vo-vo-formulier) staat dat zijn zoon in contact is geweest met de politie. Daardoor krijgt hij zijn zoon nu niet meer ingeschreven bij een andere school. 

Advies van de Commissie
De klacht dat de directeur onvoldoende onderzoek gedaan heeft naar de feiten die geleid hebben tot de schorsing, is gegrond voor zover de directeur het onderzoek pas heeft verbreed nadat klager daarom gevraagd had.
Verweerder heeft onzorgvuldig gehandeld door in het overdrachtsformulier de passage dat er sprake is geweest van "contact met de politie" op te nemen.
Dit klachtonderdeel is gegrond.

Toelichting
De zoon van klager was kort voor het incident dat tot de schorsing heeft geleid beschuldigd van pesten. Verweerder heeft erkend dat daardoor de focus van het onderzoek in eerste instantie beperkt is geweest. Dit beperkte onderzoek was achteraf bezien onvoldoende. Bij een ernstig incident waarbij fysiek geweld is gebruikt moet de gang van zaken goed onderzocht worden, voordat overgegaan mag worden tot schorsing. 
De beschrijving van voorvallen in het leerlingdossier hebben ertoe geleid dat in het vo-vo-formulier is opgenomen dat de leerling in contact is geweest met de politie. Duidelijk is geworden dat bij één voorval sprake was van een ten onrechte verdenking en in het andere geval de zaak niet Halt-waardig was. Terughoudendheid is op zijn plaats bij het gebruik van de term 'contact met de politie'. Verweerder heeft op dit punt onzorgvuldig gehandeld.