Datum uitspraak: 25-01-2017
Nummer uitspraak: 107487
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling is na de zomervakantie niet meer welkom op school omdat de school hem vanwege zijn gedrag niet meer kan ondersteunen. Alhoewel de leerling voorwaardelijk is geplaatst op een andere school, wil hij terug naar zijn oude school.

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
De beslissing om de leerling niet meer tot de school toe te laten is niet behandeld als een (voornemen tot) verwijdering, maar feitelijk is daarvan wel sprake. De school moet hier een met waarborgen omklede procedure voor gaan opstellen.
De leerling heeft bij het uitvoeren van schooltaken al langere tijd problematisch sociaal-emotioneel gedrag laten zien. Dit gedrag belemmert zijn normale onderwijsparticipatie. De school heeft deze problematiek meermaals met verzoekers besproken en daarnaast langdurig met verschillende middelen ingezet op de ontwikkeling van het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling. 
De school heeft voldoende inspanningen verricht in het kader van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De conclusie dat de school niet meer aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen en de daaropvolgende beslissing om de leerling niet meer tot de school toe te laten, berusten op goede gronden. 
Het samenwerkingsverband wordt aanbevolen om gestalte te geven aan zijn toezegging over de tegemoetkoming in de reiskosten die de ouders moeten maken.