Datum uitspraak: 25-04-2016
Nummer uitspraak: 107130
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders van twee leerlingen zijn gescheiden. In het kader van een onderzoek van Jeugdzorg heeft de school informatie verstrekt over de kinderen en de ouders. Vader vindt deze informatie eenzijdig en onjuist en meent dat de school ook niet conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft gehandeld.

Advies van de Commissie
De klacht over partijdigheid is in zoverre gegrond dat de school eenzijdige informatie had verstrekt. Dat de informatie onjuist is, is niet komen vast te staan. De klacht over de meldcode is gegrond.

Toelichting
De voorzitter van het College van Bestuur heeft in zijn afhandeling van de klacht al geoordeeld dat het oorspronkelijke verslag van het gesprek met Jeugdzorg te eenzijdig was. Ook de school zelf heeft aangegeven dat er met de aanvullingen van het verslag meer balans is aangebracht. De Commissie heeft geen aanleiding aan de juistheid van deze standpunten te twijfelen. Door in eerste instantie eenzijdige informatie te verstrekken, heeft de school de schijn van partijdigheid op zich geladen. Het is verder niet gebleken dat verweerders daadwerkelijk partij voor de moeder hebben getrokken. 
Vast staat dat de leerkrachten enkele signalen hebben ontvangen over mogelijke kindermishandeling. De school vond de signalen blijkbaar zo substantieel dat ze zijn gemeld aan de Raad voor de Kinderbescherming. In dat geval had de school vanwege de transparante handelwijze, die ook in de meldcode wordt voorgestaan, ouders hierover moeten informeren.