Datum uitspraak: 13-12-2016
Nummer uitspraak: 107450
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling die was uitgeschreven in verband met uithuisplaatsing en verblijf in een ander deel van het land, is na haar terugkeer weer ingeschreven op de school. Na ruim een week is de leerling thuisgeplaatst, omdat de school geen mogelijkheid meer zag om haar passende ondersteuning te bieden. De moeder is het daar niet mee eens.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
De thuisplaatsing komt in werkelijkheid neer op (het voornemen tot) verwijdering waarbij de leerling mede uit oogpunt van orde en veiligheid hangende de verwijderingsprocedure geschorst blijft. Toen de leerling werd uitgeschreven was al sprake van ernstige gedragsproblematiek. De school was daarmee bekend. Bij de hernieuwde aanmelding had de school daarom onderzoek moeten doen naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dat is nagelaten. Er is niet gebleken van concrete ondersteuningsmaatregelen ter voorbereiding op de terugkeer van de leerling. 
Nu verweerder van mening is dat de leerling op het vso thuishoort, ligt het voor de hand dat verweerder een toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt. De instemming van verzoekster is daarvoor niet vereist.