Datum uitspraak: 31-10-2016
Nummer uitspraak: 107400
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een sbo-school weigert een leerling toe te laten omdat de school niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.   

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. De Commissie adviseert het schoolbestuur om uitvoering te geven aan zijn zorgplicht: het zorgdragen voor een andere school.    

Toelichting
Het onderwijsconcept van de sbo-school brengt met zich dat de leerling dagelijks zes werkplekwisselingen heeft en op die werkplekken steeds een andere leerkracht treft. Ook de samenstelling van de groepen op deze werkplekken verschilt. Door deze wisselingen en de prikkels die daarmee gepaard gaan, kan onvoldoende worden voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling heeft veel behoefte aan structuur en duidelijkheid, een prikkelarme omgeving en hij is leerkrachtafhankelijk. Er zijn redelijkerwijs geen doeltreffende aanpassingen mogelijk. De sbo-school heeft daarom in redelijkheid tot zijn besluit kunnen komen om de leerling niet toe te laten. 
De ouders stonden niet open voor andere sbo-scholen. Maar dat ontslaat de sbo-school niet van de plicht om voor de weigering toelating in ieder geval bij de alternatieve sbo-scholen na te gaan of er plek voor de leerling was en of zij bereid zouden zijn de leerling aan te nemen. Dit heeft de sbo-school niet gedaan. Ook had de sbo-school de ouders er op moeten wijzen dat wanneer zij niet bereid zijn om in gesprek te gaan over een andere school, er geen invulling kan worden geven de zorgplicht.  De sbo-school heeft daarom onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht.