Datum uitspraak: 12-07-2017
Nummer uitspraak: 107620
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klager is een gescheiden vader met ouderlijk gezag. Hij klaagt dat de school hem niet heeft geïnformeerd over wat zijn zoon op school over hem heeft verteld. Het verslag van dat gesprek heeft de school aan de gezinsvoogd gestuurd. Volgens klager heeft de school hem beschuldigd van kindermishandeling. De informatie die de school over klagers kinderen aan klager heeft gestuurd, is volgens klager onvolledig en soms niet juist. Klager heeft over de gang van zaken vijf klachten ingediend bij het schoolbestuur.

Advies van de Commissie
De klachten over het gespreksverslag, de inhoud van het leerlingvolgsysteem en de klachtbehandeling zijn gedeeltelijk gegrond. De klachten over beschuldiging van kindermishandeling en het tijdig sturen van informatie zijn ongegrond. 
De Commissie beveelt het bevoegd gezag aan om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling af te stemmen op het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het Ministerie van VWS.
 
Toelichting
Een school mag op grond van de Jeugdwet relevante informatie aan een gezinsvoogd sturen. Als er zorg is over een leerling en mogelijk sprake van kindermishandeling dan moet de school handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij het opnemen van gegevens in het leerlingdossier moet duidelijk zijn wanneer het om subjectieve waarneming gaat. Het bevoegd gezag heeft niet alle ingediende klachten beoordeeld. Onderdeel van zorgvuldige klachtbehandeling is dat er een oordeel wordt gegeven over alle ingediende klachten.