Datum uitspraak: 09-03-2015
Nummer uitspraak: 106557
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De zoon van klagers is hoogbegaafd; op school heeft hij gedragsproblemen. Aan het eind van het schooljaar besluit de school dat hij kan blijven en dat de school zal zorgdragen voor een nieuw handelingsplan en extra ondersteuning zal vragen. Enkele weken na het begin van het nieuwe schooljaar wordt hij geschorst en daarna van school verwijderd. Er heeft mediation plaatsgevonden. In de procedure voor de Commissie heeft de school stukken over de mediation aan de Commissie gestuurd.

Advies Commissie
De klachten over de begeleiding, over de schorsing en verwijdering, over de procedurele fouten en over schending van de tijdens de mediation overeengekomen geheimhouding, zijn gegrond.
De klacht over de zorgplicht is ongegrond.

Toelichting
Zowel het schorsingsbesluit als het voorgenomen besluit tot verwijdering zijn voorbarig omdat onvoldoende invulling is gegeven aan de doelstelling om het handelingsplan uit te voeren. Evenmin is gezorgd voor extra ondersteuning. Een alternatieve en minder verstrekkende maatregel is niet overwogen. Na de schorsingsperiode heeft de school een plan van aanpak opgesteld. Uit dat plan blijkt dat de leerling op school en thuis onderwijs kon volgen. Daarmee heeft de school voldaan aan de plicht om onderwijs aan te bieden.  Stukken die betrekking hebben op de mediation mogen niet aan derden bekend worden gemaakt. Door die aan de Commissie te sturen, heeft de school de geheimhoudingsplicht geschonden.