Datum uitspraak: 11-04-2017
Nummer uitspraak: 107548
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Klager heeft niet het ouderlijk gezag over zijn zoon. Hij klaagt erover dat de school hem anders behandelt dan de moeder die wel het gezag heeft over hun zoon. Volgens klager neemt de school hem niet serieus en verstrekt zij hem onjuiste informatie.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school heeft een eigen informatieplicht jegens de ouder die het ouderlijk gezag niet heeft. Op grond van artikel 1:377c BW moet een school die ouder, als hij/zij daarom verzoekt, informatie verstrekken inzake belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen.
Maar deze school maakt in de praktijk geen onderscheid tussen de gezaghebbende en de niet gezaghebbende ouder. Ook het protocol informatie gescheiden ouders heeft alleen betrekking op gescheiden ouders die beiden het gezag hebben. De Commissie adviseert de school zich te houden aan het in de wet gemaakte onderscheid.
De school heeft klager echter wel van informatie voorzien en is het gesprek met hem aangegaan. De school heeft dan ook niet klachtwaardig gehandeld.