Datum uitspraak: 30-06-2015
Nummer uitspraak: 106772
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De vo-school veronderstelt dat zij sinds de Wet eindtoetsing PO geen onderzoek mag doen naar het kennisniveau en de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Daarom weigert zij een leerling met ondersteuningsbehoefte waarvan de school niet kan inschatten welke begeleiding nodig is, in te schrijven.

Advies Commissie
Het verzoek is gegrond. Op grond van artikel 27 lid 2b WVO beoordeelt het bevoegd gezag of de aanmelding een leerling betreft die extra ondersteuning nodig heeft. Door de leerling niet toe te laten zonder een dergelijk onderzoek uit te voeren, heeft het schoolbestuur een onjuiste invulling gegeven aan de zorgplicht.

Toelichting
Uit het onderwijskundig rapport en een overdrachtsgesprek met de schoolleider concludeert de vo-school dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Voor de bepaling van de begeleidingsmogelijkheden vindt de vo-school nader onderzoek noodzakelijk. De Wet eindtoetsing PO verbiedt aanvullend onderzoek naar het niveau van de leerling. Dat niveau blijkt uit het schooladvies. Maar onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling is wel toegestaan. Die bevoegdheid is met de invoering van de Wet passend onderwijs opgenomen in artikel 27 lid 2b WVO.