Datum uitspraak: 14-04-2015
Nummer uitspraak: 106568
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Ouders stellen dat de school onvoldoende heeft uitgezocht of en welke begeleiding hun zoon nodig had bij zijn dyslexie. Verder klagen zij erover dat de directeur onvoldoende heeft bemiddeld in een conflict met de intern begeleider en zich naar de moeder onheus gedragen heeft. Ook zou de externe vertrouwenspersoon zonder de instemming van de moeder een niet aangepast gespreksverslag aan het schoolbestuur gestuurd hebben. De leerkracht, tevens contactpersoon, zou vertrouwelijke informatie met de directeur hebben gedeeld en het bestuur zou hun klacht niet goed behandeld hebben. 

Advies Commissie
De klacht over de externe vertrouwenspersoon is gegrond en de klacht over de contactpersoon is deels gegrond. Voor het overige zijn de klachten ongegrond. 

Toelichting
Rekening houdend met de zomervakantie en het nodige onderzoek naar de inzet van een daisyspeler in de praktijk, is het verzoek om de leerling met een daisyspeler te laten werken binnen een redelijke termijn ingewilligd. In het conflict met de intern begeleider heeft de moeder zelf aangegeven niet bemiddeld te willen worden. Wat er is gebeurd tussen de moeder en de directeur is niet duidelijk geworden. Vast staat wel dat de externe vertrouwenspersoon een gespreksverslag naar het bestuur heeft gestuurd waar de moeder het (nog) niet mee eens was. De externe vertrouwenspersoon had moeten verifiëren of de moeder kon instemmen met de samenvatting van het gesprek. Ook de leerkracht/contactpersoon had eerst met de ouders moeten bespreken of zij aan de directeur kon meedelen dat met de ouders was gesproken over het conflict met de intern begeleider. De klachtbehandeling door het bestuur voldoet wel aan de daaraan te stellen eisen.