Datum uitspraak: 28-01-2016
Nummer uitspraak: 107059
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt regulier vmbo, basisberoepsgerichte leerweg met lwoo. Hij is bekend met adhd en dyslexie; onderzoek wijst ook op dysgrafie, dyspraxie en dysfatische ontwikkeling. Bij de overgang van het tweede naar het derde leerjaar is de leerling vanwege zijn gedrag overgeplaatst naar een parallelklas. Na de overplaatsing verergert zijn gedrag en doen zich enkele incidenten voor waarvoor hij twee keer wordt geschorst. Vervolgens neemt de school een voornemen tot definitieve verwijdering wegens aanhoudend ontoelaatbaar, onberekenbaar en dreigend gedrag van de leerling. 

Advies van de Commissie
De Commissie verklaart het verzoek gegrond. 

Toelichting
Verwijdering van een leerling is een uiterste middel dat slechts na zeer zorgvuldige besluitvorming kan plaatsvinden. Een besluit tot (voornemen tot) verwijdering moet daarom gedragen worden door de daaraan ten grondslag gelegde redenen. De voorgenomen verwijdering is gebaseerd op drie incidenten. Deze zijn wel aanleiding om maatregelen te treffen richting de leerling. Maar niet is gebleken dat deze gebeurtenissen zodanig zijn en met elkaar in verband staan en frequent zijn voorgevallen dat sprake is van aanhoudend ontoelaatbaar, onberekenbaar en dreigend gedrag. Gebleken is dat niet zozeer de incidenten maar de handelingsverlegenheid van de school ten grondslag ligt aan het voornemen tot verwijdering. Deze handelingsverlegenheid is niet opgenomen in de verwijderingsbrief. Daarom is het besluit op onjuiste gronden genomen.