Datum uitspraak: 19-02-2015
Nummer uitspraak: 106275 - 15.01
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Commissie: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Sector: PO 

Situatie
Een bevoegd gezag wil een van zijn basisscholen, een kleine dorpsschool met 23 leerlingen, laten fuseren met een andere basisschool. De medezeggenschapsraad (MR) stemt niet in met het fusievoorstel. Het schoolbestuur legt een instemmingsgeschil voor aan de Commissie.  

Uitspraak Commissie
De MR heeft in redelijkheid zijn instemming aan het fusievoorstel kunnen onthouden. Er zijn geen zwaarwegende omstandigheden die het fusievoorstel rechtvaardigen.

Toelichting
De financiële situatie geeft geen aanleiding tot fusie; de exploitatie is niet in gevaar. De onderwijskwaliteit is weliswaar door de Onderwijsinspectie als zwak beoordeeld, maar dat oordeel houdt geen verband met de omvang van de school. De school blijkt verder over de nodige ontwikkelingscapaciteit te beschikken en de Onderwijsinspectie heeft vertrouwen dat medio 2015 de onderwijskwaliteit weer geheel van voldoende niveau zal zijn. Met het bevoegd gezag zijn daarover afspraken gemaakt. Het belang van de schoolgemeenschap bij het openhouden van de enige school in het dorp is van dermate gewicht, dat de MR in redelijkheid instemming aan het voorgenomen fusiebesluit heeft kunnen onthouden. De omstandigheid dat extra investeringen in de onderwijskwaliteit van een school ten koste gaan van andere scholen binnen de organisatie, kan een zwaarwegende omstandigheid opleveren die een fusievoorstel rechtvaardigt. Maar in dit geval heeft het bevoegd gezag zijn stellingen daarover vooralsnog onvoldoende concreet onderbouwd. Er zijn geen andere zwaarwegende omstandigheden die het fusievoorstel rechtvaardigen.

Beroep tegen deze uitspraak verworpen door Ondernemingskamer
Het beroep tegen deze uitspraak is door de Ondernemingskamer verworpen: Beschikking Ondernemingskamer d.d. 20 juli 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:3005, zaaknummer: 200.166.711/01 0K).

Trefwoorden: