Datum uitspraak: 11-03-2013
Nummer uitspraak: 105603
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

In verband met de aanpak van studiesucces heeft de decaan besloten tot wijziging van het college-blok systeem van 8-8-4 naar 3+1. Deze laatste indeling houdt in dat gewerkt wordt met blokken van drie weken college, waarop in de vierde week afwisselend een tussentoets, eindtoets of tentamen wordt afgenomen. De FSR is van oordeel dat hij ter zake instemmingsrecht dan wel adviesrecht heeft. In tegenstelling tot wat de FSR stelt is geen sprake van het inzichtelijk maken van de studielast maar om de verdeling van de studielast. Daaraan kan geen recht op instemming met een veronderstelde wijziging in de studiebelasting worden ontleend. Het betreft ook geen wijziging van de onderwijs- en examenregeling omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het aantal en de zwaarte van de tentamens verandert noch dat de wijze van toetsen verandert. Voorts betreft de door de decaan toegezegde evaluatie niet de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg omdat het gaat om de evaluatie van een enkel onderdeel van het systeem. Van instemmingsrecht is geen sprake. Aangaande adviesrecht geldt dat het begrip "goede gang van zaken binnen de faculteit" niet nader is gedefinieerd in het faculteitsreglement. De Commissie deelt de opvatting van de decaan over de betekenis van "goede gang van zaken" die ziet op ordemaatregelen. De FSR heeft derhalve hierin geen adviesrecht. Het besluit van de Decaan is voldoende gemotiveerd. De Commissie wijst de verzoeken van de FSR af.

Trefwoorden: