Datum uitspraak: 08-08-2012
Nummer uitspraak: 105338/105386
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De FSR heeft niet ingestemd met het voorstel van de decaan om de toelatingseis voor de honoursprogramma's van de bacheloropleidingen in de OER-en te verhogen van gemiddeld een 7 naar tenminste een 7,5 voor alle vakken van het propedeusejaar. Het stellen van toelatingseisen voor honoursprogramma's van de faculteit is niet uitgezonderd van het instemmingsrecht van de FSR. Aldus heeft de FSR terzake instemmingsrecht (zaaknummer 105338). Het CvB streeft naar uniformiteit van toelatingseisen tot de honoursprogramma's van de faculteiten en opleidingen. De decaan heeft dit streven ten grondslag gelegd aan zijn voorstel. Gebleken is dat er geen dwingende noodzaak bestaat voor deze verzwaring. De argumenten van de decaan hebben voorts nagenoeg alleen betrekking op omstandigheden buiten de faculteit terwijl de door de FSR aangevoerde argumenten over het algemeen van inhoudelijke aard zijn. De argumenten van de FSR op zichzelf en als geheel genomen zijn niet onredelijk. Daarbij heeft de decaan de argumenten van de FSR vooralsnog onvoldoende weerlegd. Voorts heeft de decaan niet gesteld dat er zwaarwegende organisatorische, economische of sociale redenen zijn, die toestemming van de Commissie tot het nemen van het besluit inzake de toelatingseisen in de voorgestelde OER-en vergen, noch heeft de Commissie anderszins kunnen vaststellen dat dergelijke redenen aanwezig zijn. De Commissie onthoudt de decaan de door hem verzochte toestemming om de OER-en vast te stellen voor zover het betreft de voorgestelde bepaling over de toelatingseis voor de honoursprogramma's inhoudende dat studenten in het propedeusejaar tenminste een 7,5 gemiddeld moeten hebben behaald over alle vakken.