Datum uitspraak: 07-06-2012
Nummer uitspraak: 105309
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever kent een uitvoeringsregeling voor de werkverdeling 2011-2012 en heeft conform de daarin opgenomen procedure een voorstel tot werkverdeling in stemming gebracht. De meerderheid van de werknemers van de school heeft met dit voorstel ingestemd. Uit het ter stemming voorgelegde voorstel kan niet een voorstel tot inzet van de werknemers van de school worden gelezen. Evenmin is duidelijk hoe de te verdelen werkzaamheden op teamniveau over de desbetreffende medewerkers verdeeld gaan worden. Het abstractieniveau is te hoog en het voorstel te weinig specifiek. Een voorstel van de zijde van de werknemers ontbreekt eveneens. Onder deze omstandigheid mag van de werkgever worden verwacht een voorstel te presenteren dat voldoet aan het in artikel F-5 lid 2 CAO BVE en in de uitvoeringsregeling bepaalde. Met deze procedure is immers beoogd dat de werknemers stemmen over een voorstel over de verdeling van de werkzaamheden waarin in ieder geval op teamniveau duidelijk dient te worden hoe de verdeling tussen lessen en taken in het komende schooljaar zal zijn. Door voorts niet te regelen hoe te handelen bij tussentijdse wijzigingen van een aard en omvang als hier aan de orde, heeft de werkgever onvoldoende uitwerking gegeven aan het bepaalde in artikel F-5 lid 2 onder d CAO BVE. Het geheel overziend komt de Commissie tot het oordeel dat artikel F-5 CAO BVE onjuist is toegepast.

Trefwoorden: