Datum uitspraak: 03-08-2010
Nummer uitspraak: 104447/104448
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkgever heeft een procedure voor de werkverdeling 2009-2010 vastgesteld. De werknemer heeft van zijn manager zijn persoonlijke inzetplan voor het schooljaar 2009/2010 ontvangen. Werknemer stelt dat de werkgever de in de CAO vastgelegde procedure met betrekking tot de werkverdeling niet heeft nageleefd. Er is geen voorstel uit het team gekomen, maar de teammanager heeft een plan van inzet gepresenteerd waar de teamleden in meerderheid mee hebben ingestemd. Volgens werknemer zouden de kaders van het in het verleden vastgestelde en nooit gewijzigde taakbeleid moeten worden gehanteerd. Dit is eveneens in strijd met artikel H-31 CAO BVE. Gebleken is dat de teammanager overleg heeft gevoerd over de in 2009-2010 te verrichten werkzaamheden. Niet is vast komen te staan dat deze werkzaamheden niet in redelijkheid aan de werknemer konden worden opgedragen aangezien de opgedragen werkzaamheden alle tot de taak van een docent kunnen worden gerekend en in omvang de in artikel F-1 CAO BVE genoemde grenzen niet worden overschreden. Met het voorstel werkverdeling van de teammanager heeft de meerderheid van het team ingestemd waar het dit plan ook bij meerderheid had kunnen afwijzen. De uitkomst is in overeenstemming met hetgeen in de CAO is geregeld, namelijk een door het team vastgesteld werkverdelingsplan. Wat betreft de normering van zijn werkzaamheden heeft de werknemer bezwaar tegen het terugbrengen van het opslagpercentage voor- en nawerk. Deze normering maakt deel uit van het werkverdelingsplan en derhalve van het ter zake genomen teambesluit. Geen onjuiste toepassing van artikel F-5 en volgende CAO BVE.

Trefwoorden: