Datum uitspraak: 27-11-2008
Nummer uitspraak: 103873
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

Werknemer werd ziek tijdens onbetaald verlof. Werknemer verzocht het onbetaald verlof op te schorten waarop de werkgever het verlof opschortte per datum aanvraag. Werknemer wenst opschorting verlof met terugwerkende kracht tot vier weken na aanvang van de ziekte (artikel 6 bijlage R CAO-BVE). De Commissie overweegt dat het recht tot opschorting van de opname van onbetaald verlof in verband met langdurige ziekte in beginsel alleen voor de toekomst werkt. Daaraan ligt mede ten grondslag dat reïntegratieactiviteiten per definitie niet met terugwerkende kracht kunnen plaatsvinden. Van dit beginsel kan worden afgeweken indien van de werknemer niet kan worden verwacht dat hij onmiddellijk na aanvang of na vier weken van arbeidsongeschiktheid verzoekt om opschorting van het onbetaald verlof. Van dergelijke omstandigheden is in casu niet gebleken. De werkgever heeft in redelijkheid het verzoek kunnen afwijzen.