Datum uitspraak: 26-03-2021
Nummer uitspraak: 109694
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een school ontzegt een examenleerling voor de rest van het schooljaar de toegang tot de school wegens het verhandelen van softdrugs. Onder voorwaarden verzorgt de school onderwijs aan de leerling. De school baseert de beslissing op vier verklaringen van medeleerlingen. De leerling zelf ontkent. De ouders van de leerling merken de beslissing aan als een feitelijke verwijdering en leggen de kwestie voor aan de Commissie. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Er is sprake van feitelijke verwijdering omdat de leerling voor de rest van het schooljaar niet meer op de school wordt toegelaten. Bij een verwijdering wegens wangedrag moet onomstotelijk vaststaan dat de leerling zich schuldig heeft gemaakt aan de hem of haar verweten gedragingen. Dat is hier niet het geval. De school heeft de verklaringen van de medeleerlingen niet ter inzage gegeven aan de leerling, zijn ouders en ook niet aan de Commissie. Andere bewijsmiddelen zijn er niet. De school heeft daarmee onvoldoende bewijs geleverd dat de feitelijke grondslag voor de genomen maatregel kan dragen.