Datum uitspraak: 10-05-2021
Nummer uitspraak: 2021000331
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling, bekend met pdd-nos, zit al bijna twee jaar thuis. Na verschillende pogingen om de leerling weer terug in het onderwijsproces te krijgen, biedt de school een maatwerktraject aan in de vorm van een Leerrechtpilot. De moeder van de leerling ziet dit als een verwijdering van haar zoon en legt de kwestie voor aan de Commissie.  

Advies van de Commissie
Het verzoek is ongegrond. 

Toelichting
Verzoekster heeft de termijn om het verzoek in te dienen overschreden, maar dit valt haar niet aan te rekenen. Betrokkenen hebben een ruime periode in onderling overleg naar een oplossing voor het thuis zitten van de leerling gezocht. Toen dit niet tot resultaat leidde heeft verzoekster het verzoek ingediend. De leerling is in het voorjaar van 2019 de toegang tot de reguliere lessen op school ontzegd, zonder duidelijk perspectief op terugkeer naar de school. Dit valt aan te merken als een feitelijke verwijdering.
De school heeft voortdurend inspanningen verricht om een weg te vinden waarlangs de leerling terug kan keren in het onderwijsproces. Dat het lang heeft geduurd voordat deze inspanningen enig resultaat hadden, kan niet in overwegende mate op het conto van de school worden geschreven. Zo waren er onvoorziene obstakels en misverstanden. Door het bevorderen van de toegang van de leerling tot de Leerrechtpilot heeft de school voldaan aan de verplichting te zorgen voor een passende onderwijsplek.