Datum uitspraak: 18-06-2019
Nummer uitspraak: 108740
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft in groep 1 en 2 op de school gezeten die nu de aanvraag om toelating weigert. De leerling is destijds van school gegaan in verband met een conflict tussen met name moeder en de school over de groespindeling van een oudere zus. De leerling, die een hechtingsproblematiek heeft, heeft volgens ouders nooit kunnen aarden op de nieuwe school. Omdat het slecht met haar gaat, willen ouders de leerling weer inschrijven op de oude school, waar zij nog steeds veel vriendinnen heeft. Deze school wijst de aanvraag af omdat sprake is van een verstoorde relatie met ouders en de meerderheid van het team desgevraagd heeft aangegeven nog steeds geen vertrouwen in ouders te hebben.

Oordeel
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
In zijn algemeenheid is te billijken dat een school een leerling weigert als ernstige verstoring van de rust en orde valt te voorzien als de leerling wordt toegelaten. Van een dergelijke situatie is geen sprake. Het conflict dat aan de gestelde vertrouwensbreuk ten grondslag ligt, dateert uit 2015. Dat conflict vond zijn oorsprong in de positie van de moeder als lid van de medezeggenschapsraad. Die situatie doet zich niet meer voor. Inmiddels is het team wezenlijk van samenstelling veranderd en is ook de toenmalige directeur niet meer op de school werkzaam. Verzoekster heeft aangeboden zich op de achtergrond te houden en de communicatie met vader of de grootouders te laten verlopen. Het conflictueuze verleden is dus geen zwaarwegende grond om de toelating van de leerling tot de school te weigeren.