Datum uitspraak: 18-12-2017
Nummer uitspraak: 107926
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling zit al enkele maanden thuis. Zijn moeder meldt hem aan bij een basisschool voor plaatsing in groep 7. De leerling heeft extra ondersteuning nodig o.m. vanwege zijn hoogbegaafdheid. De basisschool laat de leerling niet toe omdat zij niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De basisschool moet motiveren waarom het de leerling niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Hierbij moet de school ingaan op de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsmogelijkheden van de school.  
Ook had de school de ondersteuningsmogelijkheden bij het samenwerkingsverband moeten nagaan. Dit was vooral van belang omdat de leerling van een ander samenwerkingsverband kwam, dat een toelaatbaarheidsverklaring voor hem had afgegeven. 
Ook heeft de school niet voldaan aan haar zorgplicht: zij heeft geen andere school gevonden die hem passend onderwijs kan bieden en bereid is hem aan te nemen.