Datum uitspraak: 18-12-2014
Nummer uitspraak: 106504
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Een leerling, met autisme (PDD-NOS), heeft van de basisschool het advies havo/vwo gekregen. Hij heeft regulier basisonderwijs gevolgd zonder leerlinggebonden financiering. In juli 2014 is er contact geweest met een school voor mavo over een mogelijke aanmelding van de leerling. De school heeft daarop (aan in ieder geval de basisschool) laten weten dat de leerling niet kan worden aangenomen. Daarna heeft er contact plaatsgevonden tussen ouders, een onderwijsconsulent, de basisschool en het samenwerkingsverband. Uit dit overleg kwam naar voren dat de leerling zich toch bij het regulier voortgezet onderwijs zou moeten aanmelden. Vervolgens hebben de ouders de leerling medio september 2014 aangemeld bij dezelfde mavo. Daarop heeft de school aan de ouders meegedeeld dat de leerling niet geplaatst kan worden. Hierover hebben zij een geschil voorgelegd aan de Commissie.
De Commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en het verzoek is ontvankelijk.
De school kon op basis van de aangeleverde gegevens in redelijkheid beoordelen of het een leerling betrof die extra ondersteuning nodig heeft. Uit de gegevens kon echter niet zonder meer worden afgeleid welke ondersteuning de leerling precies nodig had. Het bevoegd gezag van de school had eerst de precieze ondersteuningsbehoefte van de leerling moeten vaststellen. Daarna had de school pas kunnen beoordelen of zij de extra ondersteuning in de vorm van doeltreffende aanpassingen zelf kon bieden. Bij de beoordeling of de school zelf in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, moet de school haar eigen schoolondersteuningsprofiel, maar ook de afspraken die binnen het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, betrekken. Gezien deze verplichtingen kon het bevoegd gezag niet volstaan met de mededeling dat de leerling niet geplaatst kan worden en stellen dat de school geen ondersteuning aanbiedt aan leerlingen met autisme.
De Commissie concludeert dat het bevoegd gezag niet heeft voldaan aan de zorgplicht. Verzoek gegrond.