Datum uitspraak: 18-12-2014
Nummer uitspraak: 106347
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Samenvatting 

De werkneemster is in het kader van een reorganisatie bij de werkgever per 1 maart 2008 geplaatst in een functie met schaal 9. Hierbij is aan de werkneemster een persoonsgebonden salarisgarantie op schaal 11 verschaft.
Per 1 april 2014 heeft weer een gedwongen herplaatsing van de werkneemster plaats gehad, ook in een functie met schaal 9. De werkgever heeft daarbij aangegeven dat overeenkomstig artikel H-61 cao bve de werkneemster het maximumsalaris behorend bij de nieuwe salarisschaal zal ontvangen. Voor het verschil tussen het oude en nieuwe salaris wordt aan de werkneemster een persoonlijke nominale toelage verstrekt. Het begrip salarisperspectief in artikel H-61 cao bve dient gezien de bewoordingen "functie met een lager salarisperspectief" gelezen te worden als het salarisperspectief behorend bij de van toepassing zijnde functie. Er is geen aanleiding om bij interpretatie van dit begrip uit te gaan van persoonlijke salarisgaranties van werknemers, welke immers uit hun aard niet aan de functie verbonden zijn. Omdat de werkneemster vanuit een functie met maximumschaal 9 wederom is geplaatst in een functie met maximumschaal 9 is artikel H-61 cao bve niet op haar van toepassing.
Voorts valt uit de bewoordingen van de in 2008 gemaakte afspraak niet op te maken dat deze eenmalig is gemaakt en alleen gold in de functie waarin de werkneemster toentertijd is benoemd. Dat geldt temeer nu de werkneemster wederom in een functie met maximumschaal 9 is benoemd die bovendien qua inhoud vrijwel ongewijzigd is, waardoor geen wijziging van omstandigheden is opgetreden die een inbreuk op de gemaakte afspraak eventueel zou kunnen rechtvaardigen. De in 2008 overeengekomen salarisgarantie geldt ongewijzigd voor de functie waarin de werkneemster per 1 april 2014 is benoemd.

Trefwoorden: