Datum uitspraak: 11-03-2019
Nummer uitspraak: 108578
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een reguliere basisschool heeft het voornemen een leerling uit groep 3 te verwijderen vanwege zijn gedragsproblemen. De school stelt dat zij handelingsverlegen is. De moeder van de leerling is het hier niet mee eens en dient een verzoekschrift in.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school heeft niet op een planmatige wijze de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart gebracht en alle begeleidingsmogelijkheden benut. De inzet van externe hulp ontslaat een school niet van haar eigen verplichting om op systematische wijze te voorzien in de ondersteuningsbehoefte van haar leerlingen.
De door de school aangevoerde veiligheidsproblematiek die zou zijn ontstaan door de leerling, staat niet in verhouding tot de verwijdering, als meest vergaande maatregel die een schoolbestuur jegens een leerling kan treffen.