Datum uitspraak: 22-09-2020
Nummer uitspraak: 109317
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling vertoont gedragsproblemen. De school legt hem daarom een langdurige time-out op. Er worden afspraken over een geleidelijke terugkeer van de leerling naar school gemaakt, maar op enig moment ontstaat een verstoorde verhouding tussen moeder en de school. De leerling heeft hierdoor al maanden nauwelijks onderwijs gehad. Als een onderzoek naar de leerling niet van de grond komt, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor het speciaal onderwijs aan. De school heeft geen ontwikkelingsperspectief (opp) opgesteld en meent dat dat niet nodig is voor een leerling die nog niet in groep 6 zit.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
De school is tekortgeschoten in de begeleiding en ondersteuning van de leerling. Zij heeft ten onrechte berust in de lange thuiszitsituatie waarin de leerling verkeerde. De school had de regie meer naar zich toe moeten trekken. Er is ten onrechte afgezien van het opstellen van een ontwikkelingsperspectief. Het formulier dat de school gebruikt, gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, is geen opp, omdat moeder niet bij de totstandkoming van het formulier betrokken is geweest en er geen op overeenstemming gericht overleg met haar heeft plaatsgevonden. De school heeft onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht in het kader van passend onderwijs.