Datum uitspraak: 27-05-2019
Nummer uitspraak: 108684
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling vertoont in de klas problematisch gedrag waarop hij onvoldoende aanspreekbaar is. De school neemt een voorgenomen verwijderingsbesluit en schorst de leerling voor vijf dagen. Daarna volgt de leerling geen onderwijs meer op school. De school trekt een maand later het voorgenomen verwijderingsbesluit weer in, omdat zij nog in afwachting is van het besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van de leerling tot het speciaal (basis)onderwijs. De vader richt zich tot de Commissie, omdat hij vindt dat de school zijn zoon onvoldoende ondersteuning heeft geboden en dus niet tot de voorgenomen verwijdering heeft kunnen besluiten. 

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond. 

Toelichting
Het voorgenomen verwijderingsbesluit is weliswaar ingetrokken, maar de feitelijke situatie is niet veranderd. De leerling volgt geen onderwijs op de school en de aanvraag van de school van een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs is niet gericht op terugkeer van de leerling op de school. De Commissie kan daarom het geschil behandelen. 
De school had de ondersteuning van de leerling via een ontwikkelingsperspectief moeten vormgeven. In een opp staan de doelen en de ingezette begeleiding en ondersteuning. Dat biedt houvast voor de ouders en de school om te evalueren of de gestelde doelen worden gehaald. Er is niet gebleken dat de school de ondersteuningsbehoefte van de leerling adequaat heeft onderzocht en de ondersteuningsmogelijkheden van de school planmatig heeft benut.