Datum uitspraak: 09-04-2019
Nummer uitspraak: 108616
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Ouders stellen dat de school heeft aangegeven dat hun zoon niet langer welkom is op de school en dat er op zoek wordt gegaan naar een andere passende school. Daarmee is volgens de ouders sprake van een voornemen tot verwijdering.

Advies van de Commissie
Het verzoek is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De school heeft geen actie ondernomen om tot een verwijdering van de leerling te komen. Diens plaatsing op de bovenschoolse voorziening is tijdelijk en dient ter observatie. De leerling blijft ingeschreven bij de school. Als uit de observatie blijkt dat de school in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, zal de school passend onderwijs kunnen en willen bieden. Het is dan ook niet uitgesloten dat de leerling terugkeert op de school. De omstandigheden zijn feitelijk en wat betreft bedoelingen niet aan te merken als een voornemen om de leerling van school te verwijderen. Daarom is er op dit moment geen sprake van een (voorgenomen) verwijdering.