Datum uitspraak: 25-04-2018
Nummer uitspraak: 108097
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met ADHD is op een reguliere vo-school geplaatst in een klas waar intensieve ondersteuning gegeven kan worden. Voor de leerling was een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd. Op basis daarvan heeft de school ambulante begeleiding ingezet voor de leerling. 
De leerling is op een dag geslagen door een medeleerling. Een dag nadat de leerling was geslagen, heeft de leerling de medeleerling samen met andere kinderen geschopt en geslagen. Na dit geweldsincident heeft de school de conclusie getrokken dat de school handelingsverlegen is. Daarmee wordt bedoeld dat de school de leerling niet kan bieden wat hij nodig heeft. De school heeft daarom voorgesteld dat de leerling naar een vso-school gaat. De leerling is na het geweldsincident niet meer op de school geweest.

Advies van de Commissie
Het verzoek is gegrond.

Toelichting
Er is sprake van verwijdering, omdat de leerling niet meer op de school mocht komen. 
Als een school een leerling met ondersteuningsbehoefte verwijdert, omdat de school de ondersteuning niet meer kan bieden, dan moet de school onderzocht hebben of er geen andere begeleiding gegeven kan worden. Dat onderzoek heeft de school niet verricht. 

Aanbeveling
De Commissie beveelt aan dat het schoolbestuur onderzoekt of terugplaatsing op de school mogelijk is.